„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Etický kodex pracovníků Vysočinských nemocnic

Etický kodex Vysočinské nemocnice s.r.o. ustanovuje standardy chování pracovníků a informuje pacienty/uživatele sociální služby (dále jen uživatele), jejich blízké i veřejnost o přístupu, který lze od našich služeb očekávat. Etický kodex byl vytvořen jako soubor norem a pravidel, která se musí dodržovat při poskytování našich služeb.

I. Etické zásady
1. Při poskytování služby dbáme na dodržování lidských práv v souladu s Listinou základních práv a svobod.
2. Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
3. Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci v takovém rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u jiných lidí, a usilujeme o vytváření takových podmínek, ve kterých mohou klienti svá práva naplňovat.
4. Stavíme svou profesní odpovědnost nad soukromé zájmy a služby poskytujeme s veškerou odborností.

II. Pravidla etického chování pracovníků
a) Ve vztahu k pacientům/uživatelům:
1. Při kontaktu s pacienty/uživateli dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Zajímáme se o postavení člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí.
2. Jednáme tak, abychom chránili důstojnost a lidská práva pacientů/uživatelů. Jednáme s pacienty/uživateli vždy s úctou a respektem k jejich soukromí a individualitě.
3. Individuálním přístupem vedeme pacienty/uživatele v rámci jejich možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe.
4. Pomáháme všem pacientům/uživatelům se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
5. Chráníme a respektujeme právo pacienta/uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data, a informace vyžadujeme od pacienta/uživatele jenom s ohledem na zajištění služeb, které mají být pacientovi/uživateli poskytnuty, a o použitelnosti všech dat pacienty/uživatele informujeme. Všechny informace o pacientovi/uživateli poskytujeme jen s jeho souhlasem. Výjimka může nastat jen v případě, že pacient/uživatel nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, nebo tehdy, když jsou ohroženy další osoby.
6. Svým jednáním a chováním nesmíme vytvářet konfliktní prostředí.
7. Máme na paměti, že každý pacient/uživatel je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje. Motivujeme ho k zapojování do procesu řešení jeho životní situace.
8. Svým chováním nesmíme zavdat příčinu zcizení či poškození majetku pacienta/uživatele.
9. Staráme se o to, aby pacient/uživatel od nás obdržel veškeré informace o poskytování služeb, na které má nárok. Zajistíme mu informace i o jiných poskytovatelích sociálních služeb. Tyto informace musí být úplné, nezkreslené a pravdivé.
10. Musíme si být vědomi svých odborných omezení a všech omezení, která vyplývají z prostředí, v němž služby poskytujeme. Pokud s pacientem/uživatelem nemůžeme dále kvalitně spolupracovat, předáme mu informace o dalších formách péče. S lidmi jednáme s úctou a pochopením.

b) Ve vztahu k organizaci:
1. Ctíme hodnoty, o které se opírá všechna činnost v organizaci.
2. Odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zaměstnavateli a podílíme se na vytváření dobrých pracovních vztahů na pracovišti.
3. Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení nebo poškození majetku organizace.
4. Podílíme se na tvorbě a praktickém uplatňování pracovních postupů, metodik a směrnic tak, aby se zvyšovala úroveň poskytovaných služeb.
5. Ve svém vystupování dbáme na zájmy organizace a informace podáváme v souladu s našimi kompetencemi.
6. V souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímáme soukromé dary, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit naše rozhodování nebo způsob poskytování služeb a narušit profesionální způsob ke svěřeným povinnostem.
7. I mimo pracovní dobu vystupujeme tak, abychom nesnižovali prestiž naší organizace v očích veřejnosti. Zachováváme mlčenlivost o věcech, které by mohly poškodit oprávněné zájmy organizace. Zabraňujeme v rámci svých možností jakémukoliv jednání, které by poškozovalo jméno naší organizace.

c) Ve vztahu ke svým spolupracovníkům:
1. Při kontaktu se svými spolupracovníky dodržujeme pravidla slušného chování a běžného společenského styku.
2. Respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků, úzce s nimi spolupracujeme a zvyšujeme tím kvalitu poskytovaných služeb.
3. Respektujeme rozdíly v názorech a praktické činnosti spolupracovníků a kritické připomínky k nim vyjadřujeme vhodným způsobem, na vhodném místě, ve vhodný čas nikdy ne před pacientem/uživatelem.
4. Respektujeme organizační strukturu zařízení a ke všem spolupracovníkům přistupujeme s úctou a uznáním.
5. Chováme se tak, abychom nezavdali příčinu zcizení nebo poškození majetku spolupracovníků.

d) Ve vztahu k naší odbornosti:
1. Dbáme o udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
2. Celoživotním vzděláváním se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň své práce a prostřednictvím nových přístupů a postupů a metod poskytovat našim pacientům/uživatelům služby, které potřebují.
3. Každý z nás je členem týmu a pro svůj růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů s právem žádat o podporu a poskytovat podporu druhým.

e) Ve vztahu ke společnosti:
1. Máme právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.
2. Zavazujeme se o zlepšování životních podmínek pro pacienty/uživatele tím, že upozorňujeme na nedostatky, podněcujeme změny v zákonech a pozitivně ovlivňujeme společenské mínění.
3. Snažíme se působit na veřejnost tak, abychom snížili možné předsudky veřejnosti vůči našim pacientům/uživatelům, spolupracujeme s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou.

III. Závaznost etického kodexu
1. Pro vydání tohoto Etického kodexu bylo použito všech platných předpisů.
2. S tímto kodexem jsou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci. Uživatelé s tímto budou seznámeni formou nástěnky.
3. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Nedodržení pravidel vyjádřených v tomto kodexu pracovníkem je porušením pracovní kázně a může být považováno za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem se všemi vyplývajícími důsledky.