„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Naším cílem je zajistit Vám kvalitní zdravotní služby a péči. Litujeme každého případu, kdy pacient není s poskytnutými zdravotními službami spokojen. Chceme však udělat maximum, aby každá špatná zkušenost vedla k nápravě a zlepšení původního stavu. Vaše připomínky uvítáme.

Pokud chcete podat stížnost, vezměte prosím na vědomí, že s ústně předanou stížností je těžší pracovat. Stížnost nám proto zašlete ideálně v písemné podobě s detailním popisem vzniklé situace. Vaši stížnost předáváme kompetentním osobám k vyjádření a prošetřujeme.

V souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů můžete proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podat stížnost:

a)    pacient,

b)    zákonný zástupce pacienta,

c)     osoba blízká (v případě, že pacient tak nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav učinit sám nebo pokud zemřel),

d)    osoba zmocněná pacientem

Příjem stížností

 • Poštou na adresu: Vysočinské nemocnice s.r.o., 5. května 319, 396 01 Humpolec
 • Datovou schránkou: jmspvae                      
 • Elektronicky prostřednictvím emailu na adresu: info@vysocinskenemocnice.cz
 • Ústně: telefonicky na tel. 605 151 958 nebo osobně po předchozím objednání u vedení nemocnice. O stížnosti bude vyhotoven písemný záznam, který musí stěžovatel podepsat a jehož jedno vyhotovení mu bude předáno.
 • Online formulář na webových stránkáchhttps://www.vysocinskenemocnice.cz/cz/s1701/Pro-pacienty/c3929-Vas-nazor-nas-zajima

Stížnost musí obsahovat informace:

 • O pacientovi: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště
 • O stěžovateli: jméno, příjmení, datum narození, e-mail, doručovací adresa, telefonní číslo,
 • podpis stěžovatele
 • obsah sdělení (popis skutkové okolnosti, která je hlavním předmětem stížnosti s uvedením data, času a osob, kterých se stížnost týká)
 • datum sepsání stížnosti

Vyřízení stížnosti

 • Veškeré přijaté stížnosti evidujeme, prověřujeme a řešíme. Stížnosti vyřizuje vedení společnosti ve lhůtě 30 dnů, která počíná běžet ode dne obdržení stížnosti. Tuto lhůtu je možno prodloužit v odůvodněných případech o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty bude stěžovatel informován.
 • Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je poskytovatel nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů od jejího obdržení postoupit příslušnému subjektu. O předání stížnosti bude stěžovatel neprodleně informován. Stěžovatel je oprávněn nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie. 
 • U oprávněných stížností poskytovatel zpracuje nápravné opatření. V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti má stěžovatel právo podat stížnost k příslušnému správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.  s uvedením důvodů svého nesouhlasu s vyřízením stížnosti.
 • V případě opakované stížnosti neobsahující nové skutečnosti, nebude tato stížnost již znovu šetřena. Stěžovatel bude o tomto postupu písemně vyrozuměn.
 • Stížnosti, u kterých nelze jednoznačně identifikovat autora, budou vyřizovány jako stížnosti anonymní a stěžovatel neobdrží informaci o výsledku šetření.


Kategorie
Potřebujete poradit

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám vaše dotazy zodpovíme.

Kontaktujte nás