„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Vysočinské nemocnice s.r.o. jsou nestátní zdravotnické zařízení provozující léčebny dlouhodobě nemocných a ambulance. Poskytují jednu registrovanou službu s celkovou kapacitou 25 lůžek.

 • Pracoviště: Nemocnice Ledeč – Háj
 • Pracoviště: Nemocnice Humpolec

Poslání

Posláním sociálních lůžek je poskytnout dočasnou podporu a pomoc osobám, které již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby, prostřednictvím individuální služby a motivováním uživatele k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Cíle

Usilujeme o zachování jejich přirozených kontaktů, podporujeme stávající dovednosti a schopnosti v péči o sebe sama a nabízíme pomoc při překonání či vyřešení nepříznivé životní situace. Cílem je že si více než 80% uživatelů najde do 12 měsíců pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo bude zajištěno poskytování terénních, ambulantních anebo pobytových sociálních služeb.

Cílové skupiny

Vymezení z hlediska věku:
 • mladí dospělí (18 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 • Vymezení podle sociálního zázemí, ze kterého přicházejí:
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s chronickým postižením

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup (ke každému přistupujeme podle jeho potřeb, podpora uživatelů jen v té míře, jakou potřebují, být nápomocni ke splnění přání našich uživatelů, sdělujeme uživatelům důležité věci tak, aby jim rozuměli).
 • Svoboda a lidská práva (respektovat je a umožnit uživatelům co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti, přistupovat ke všem stejně, bez předsudků, profesionální přístup, chránit práva a zájmy všech našich uživatelů přijímat názory druhých, vnímat rozdílnost lidí).
 • Návaznost  a  spolupráce  (ve  smyslu  umožnění  pokračování  těch  služeb,  na  které byli naši uživatelé zvyklí, před příchodem do zařízení, zapojit ostatní zdroje a subjekty z uživatelova přímého okolí).
 • Image organizace (svojí prací přispíváme k dobrému jménu zařízení, přijetí nových změn v souvislosti s vývojem sociálních služeb).

Důvody k odmítnutí zájemce o službu ze strany poskytovatele podle zákona č. 108/2006 Sb. §
91 odstavec 3:
 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové služby,
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Služba je poskytována za úhradu.

Maximální výše úhrady za poskytnutí ubytování je 240,- Kč denně a za poskytnutí celodenní stravy 220,-Kč denně.

Cena je platná od 1. 3. 2024.

 

Žádost o přijetí na sociální lůžko ke stažení zde:

http://www.vysocinskenemocnice.cz/cz/s1058/Pro-pacienty/c3919-Dokumenty-ke-stazeni

Výroční zprávy

Galerie