„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Informace o způsobech oznamování porušení práva interním oznamovacím systémem Whistleblowing ve společnosti Vysočinské nemocnice s.r.o. (dále jen „společnost“), se sídlem
5. května 319, Humpolec 396 01, IČ 25257005.

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) je společnost subjektem, který je v souladu s touto směrnicí povinen zavést kanály a postupy pro interní oznamování porušení práva Evropské Unie a pro přijímání následných opatření.

Společnost je povinna zajistit vysokou úroveň ochrany osob oznamujících vybraná porušení práva EU a zajistit to, aby oznamovatelům porušení byla poskytnuta účinná ochrana.

Společnost považuje podávání oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému za nejefektivnější možnou variantu, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může sama velmi účinně zajistit.

Shrnující informace

 • Kdo může oznamovat:
  • kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání (např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, dodavatel, zájemce o zakázku)
 • Co se oznamuje:
  • porušení nebo hrozící porušení právního předpisu spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí
 • Obsah oznámení
  • Chráněné oznámení musí vždy obsahovat:
   • identifikaci společnosti, které se týká
   • identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpopisnější)
  • Chráněné oznámení může též obsahovat:
   • kontaktní údaje oznamovatele
   • podkladové materiály a důkazy
  • Po posouzení obsahu oznámení porušení může vzniknout potřeba ze strany společnosti oznamovatele kontaktovat se žádostí o jeho doplnění či bližšího objasnění jím uvedených informací. V takových případech se společnost obrací na oznamovatele, je-li jí známa jeho totožnost, resp. lze-li jej kontaktovat, a to současně za předpokladu, že tento postup nepovede k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele nebo k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.
 • Jak se oznamuje:
  • komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů
 • Jaký je účel ochrany oznamovatelů?
  • V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice). Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.
 • Ochrana osob a osobních údajů
  • V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznámení může být učiněno i anonymně.
 • Jak bude s oznámením naloženo
  • V závislosti na obsahu oznámení Příslušná osoba podnikne odpovídající kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

Dovolujeme si tedy tímto požádat oznamovatele, aby primárně využívali níže uvedené kanály interního oznamovacího systému společnosti. 

Interní kanály pro oznámení

Oznámení lze učinit prostřednictvím:

 1. elektronicky na adresu: poverenec@medireco.cz
 2. písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, přičemž obálku označte slovy „neotvírat - oznámení, či slovy „neotvírat - whistleblowing“ na adresu: MEDIRECO a.s., Praha - Nové Město, V jámě 699/5, PSČ 110 00
 3. telefonicky na: +420 602 336 813 (MUDR. Tomáš Tesař - prošetřovatel)

Takto označené a určené chráněné oznámení přijímá a vyřizuje společnost mimo rámec běžné komunikace.

Externí kanál pro oznámení

Externí kanál pro oznámení představuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Více informací je uvedeno na webové stránce oznamovatel.justice.cz.

Řešitel podaných oznámení

Osobou prošetřovatele byl ustanoven MUDr. Tomáš Tesař.

Anonymně podaná oznámení

Společnost přijímá také oznámení podaná anonymně.

Obecné požadavky na ochranu osob, které oznamují porušení práva Unie, stanovuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019.

Společnost zpracovává osobní údaje oznamovatelů a osobní údaje dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá, nebo s nimiž jsou spojovány. Společnost také zpracovává osobní údaje prostředníků a dalších fyzických osob (svědků oznamovaného protiprávního jednání apod.). Právním důvodem ke zpracování osobních údajů uvedených osob je plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie
Potřebujete poradit

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám vaše dotazy zodpovíme.

Kontaktujte nás