„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”


Oznamování porušení práva EU

Informace o způsobech oznamování porušení práva interním oznamovacím systémem Whistleblowing ve společnosti Vysočinské nemocnice s.r.o. (dále jen „společnost“), se sídlem 5. května 319, 396 01 Humpolec,  IČ: 25257005

Jaký je účel ochrany oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice). Od 1.8.2023 je účinný zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který implementuje Směrnici do právního řádu ČR. Podle těchto právních předpisů je účinná komplexní ochrana oznamovatelů, tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací či jinou obdobnou činností ve smyslu Zákona, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

  • Kdo může oznamovat: kdokoliv, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání (např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, dodavatel, zájemce o zakázku)

  • Co se oznamuje:

porušení nebo hrozící porušení právního předpisu spadající do jedné z oblastí vymezených § 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“)

  • Jak se oznamuje: komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů

  • Obsah oznámení

Chráněné oznámení musí vždy obsahovat identifikaci společnosti, které se týká a identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpopisnější).

Chráněné oznámení může též obsahovat kontaktní údaje oznamovatele a podkladové materiály a důkazy. Pro posouzení obsahu oznámení porušení může vzniknout potřeba ze strany společnosti oznamovatele kontaktovat se žádostí o jeho doplnění či bližšího objasnění jím uvedených informací. V takových případech se společnost obrací na oznamovatele, je-li jí známa jeho totožnost, resp. lze-li jej kontaktovat, a to současně za předpokladu, že tento postup nepovede k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele nebo k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.

  • Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznámení může být učiněno i anonymně.

  • Jak bude s oznámením naloženo

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká (např. uvedení důkazů či příloh na podporu tvrzení) tak, aby bylo možné je řádně prošetřit. V závislosti na obsahu oznámení Příslušná osoba podnikne odpovídající kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků, nejpozději ve lhůtě určené zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Dovolujeme si tedy tímto požádat oznamovatele, aby primárně využívali níže uvedené komunikační kanály interního oznamovacího systému společnosti. 

Oznamovatel odpovídá za vědomě nepravdivá oznámení a dopustí-li se tohoto přestupku, hrozí mu od Ministerstva spravedlnosti sankce až do výše 50.000, - Kč (§23/1 zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů)

Příslušná osoba pro oznámení 

Příslušnou osobou byl ustanoven MUDr. Tomáš Tesař.

Interní komunikační kanály pro oznámení

Oznámení lze učinit:

  1. Písemně elektronicky na adresu: poverenec@medireco.cz nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, přičemž obálku označte slovy „neotvírat – oznámení, či slovy „neotvírat - whistleblowing“ na adresu:

MEDIRECO a.s., Praha – Nové Město, V jámě 699/5, PSČ 110 00

  1. Ústně telefonicky na: +420 602 336 813 (MUDr. Tomáš Tesař – příslušná osoba)

  1. Osobně po dohodě s příslušnou osobou.

Takto označené a určené chráněné oznámení přijímá a vyřizuje společnost mimo rámec běžné komunikace.

Externí kanál pro oznámení

Externí kanál pro oznámení představuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Více informací je uvedeno na webové stránce oznamovatel.justice.cz.

Anonymně podaná oznámení

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

Obecné požadavky na ochranu osob, které oznamují porušení práva Unie, stanovuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019.

Společnost zpracovává osobní údaje oznamovatelů a osobní údaje dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny jako osoby, jimž se porušení právních předpisů přičítá, nebo s nimiž jsou spojovány. Společnost také zpracovává osobní údaje prostředníků a dalších fyzických osob (svědků oznamovaného protiprávního jednání apod.). Právním důvodem ke zpracování osobních údajů uvedených osob je plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Kategorie
Potřebujete poradit

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám vaše dotazy zodpovíme.

Kontaktujte nás