„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Informace o zpracování osobních údajů

Zde bychom Vám rádi poskytli informace především o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další souvislosti s tím spojené. Dále v druhé části tohoto sdělení uvádíme podrobnější informace ke kamerovému systému, který je provozován v našich prostorách.

Jaké důležité pojmy jsou spojené se zpracováním osobních údajů?

 • osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa apod.
 • subjekt údajů – osoba, k níž se osobní údaje vztahují
 • zpracování osobních údajů – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji,
 • správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů
 • zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě jeho pověření
 • účel – důvod, pro který správce zpracovává osobní údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o citlivý osobní údaj, který má zvláštní povahu, jako např. údaje o zdravotním stavu
 • oprávněný zájem – zájem správce nebo i jiného subjektu, zájmy správce stanovené v právních předpisech, např. ochrana majetku kamerovým systémem
 • příjemce – osoba, které jsou osobní údaje předány,

Kdo je správcem osobních údajů

 • Vysočinské nemocnice s.r.o. (dále jen Správce)
 • IČO: 25257005
 • se sídlem 5. května 319, 396 01 Humpolec

Vysočinské nemocnice s.r.o. jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Můžete ho kontaktovat elektronicky na emailové adrese poverenec@medireco.cz nebo korespondenčně na adrese DPO/MEDIRECO a.s., V Jámě 699/5, 110 00 Praha 1.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • základní identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • osobní údaje získávané za účelem poskytování zdravotních služeb patřící do zvláštní kategorie osobních údajů

Zpracování na základě plnění právní povinnosti

Poskytování Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí zdravotních služeb ze strany Správce je zákonným požadavkem vyplývajícím ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dalších právních předpisů. Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám Správce nebude moci poskytnout zdravotní služby. Tyto osobní údaje jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování na základě smlouvy

V případě smluvního vztahu osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání ohledně uzavření, změně nebo správy Vaší smlouvy. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu s Vámi vůbec uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Některá data zpracováváme také pro vnitřní potřebu, může se jednat o ochranu našich práv a oprávněných zájmů. Jedná se například o sledování prostoru recepce kamerovým systémem (viz níže) nebo o využití kontaktních údajů našich klientů a pacientů za účelem souvisejícím s poskytováním našich služeb. Tyto osobní údaje, stejně jako všechny ostatní, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování.

Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů

V některých případech jako je zpracování osobních údajů za účelem zveřejnění fotografií na našem webu nebo Facebooku jsme si do Vás vyžádali souhlas na takové zpracování. Konkrétní účely a Vaše práva a povinnosti jsou vždy uvedeny na příslušném formuláři. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou byl udělen souhlas, nebo do doby zpětvzetí tohoto souhlasu.

Jací jsou případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů?

 • pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba
 • jiní poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi
 • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace ve smyslu § 65 zákona č. 372/2011 Sb.
 • státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
 • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů, jedná se například o poskytovatele našich IT služeb

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 • máte právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Správce zpracovává
 • máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů
 • máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud výmaz umožňují právní předpisy).
 • máte právo na omezení zpracování
 • máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).
 • Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů
 • V případě, že jste osobní údaje poskytli Správci na základě souhlasu, máte právo:
  • získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
  • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Vašich práv či k porušení povinností Správce osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit výše uvedená práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@vysocinskenemocnice.cz

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému

Popis kamerového systému

Kamerový systém je automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat obrazové záznamy ze sledovaných míst. Zdrojem osobních údajů bude po určitou dobu uchovaný obrazový záznam (nahrávka z kamerového systému). Kamery mají pevnou montáž a schopnost nočního vidění. Snímají barevný obraz, kvalita záznamu je dostatečná k identifikaci osob a rozpoznání jejich aktivit. Kamerový systém je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, u všech z nich je pořizován nepřetržitý záznam bez zvukové stopy.

Doba uložení záznamu

Doba uložení záznamu je stanovena na 14 dnů. Není možno jakýmkoliv způsobem uchovávat záznamy po dobu delší, než je uvedeno.

Umístění jednotlivých kamer

a)   na stropu recepce před vchodovými dveřmi, tak aby snímaly plochu recepce
b)   na stropu recepce v levém rohu místnosti, tak aby snímaly místnost a vchodové dveře
c)   na stropu hlavní chodby vedle recepce v levém rohu, tak aby snímaly schody a chodbu
d)   na stropu hlavní chodby vedle recepce na středu, tak aby snímaly chodbu
e)   na vnějšku budovy tak, aby snímala vjezd do dvora areálu

Účel zpracování

Účelem zpracování je ochrana majetku správce a ochrana majetku osob vyskytujících se v prostorách správce, stejně jako ochrana těchto osob.

Právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektů údajů, a to na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem je zde ochrana majetku a osob.

Kategorie subjektů a osobních údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou zejména pacienti a zaměstnanci správce, jakož i další osoby, které vstupují do prostor objektu z jakéhokoliv jiného důvodu. Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou využity k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním (viz. výše). Rozsah zpracovávaných údaje bude spočívat pouze v zaznamenávání fyzických osob na určitých přesně stanovených místech. Správce nebude zpracovávat údaje týkající se adresných a identifikačních údajů, ani citlivé údaje, ani popisné údaje.

Předávání záznamů mimo Správce

 • Záznamy z kamer jsou kontinuálně ukládány na úložišti dat, které je umístěno v datovém centru našeho zpracovatele. Jak přenos dat, tak úložiště je náležitě zabezpečeno a se zpracovatelem máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 • Za určitých okolností mohou být, kromě správce a zpracovatele, příjemcem záznamů také orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství), soud nebo jiné orgány státní správy či samosprávy projednávající přestupky na základě zákonem stanovených pravidel.
Kategorie
Potřebujete poradit

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám vaše dotazy zodpovíme.

Kontaktujte nás