Reminiscence 

„Všichni ustavičně ztrácíme něco důležitého... Důležité šance a možnosti, city, které se nedají ničím nahradit. To už je jeden ze smyslů lidské existence. Ale někde ve svých hlavách, aspoň já myslím, že v hlavách, máme každý takový malý pokojík, kam ukládáme vzpomínky na všecky ty ztracené věci. Takovou nějakou místnost s regály, jako máme tady v knihovně. A v jednom kuse vyplňujeme katalogizační lístky, abychom se ve své vlastní mysli ještě vůbec vyznali. Musíme v té místnosti zametat, větrat, vyměňovat květinám vodu. Jinými slovy: žiješ pak na věky ve své osobní knihovně. (Kafka na pobřeží)“

Reminiscenční terapie je zjednodušeně terapie vzpomínkou, je to cílená a záměrná práce se vzpomínkami. Probíhá individuálně, skupinově, formálně i neformálně.
Vzpomínky jsou důležité pro každého z nás. Všichni si rádi prohlížíme fotografie, různé předměty, které nám připomínají nějakou událost. Jak často jste určité věci několikrát otočili v ruce s cílem vyhodit je a pak je zase vrátili zpět? Toto je způsobeno naší vazbou k určitým předmětům, vzpomínkám na určité zážitky spojené s daným předmětem.
Vzpomínání je pro většinu lidí příjemné, uvolní se u rozhovoru, vypráví o minulosti a tím se oživí paměťové dráhy.
Cest k vyvolání vzpomínek je více. Jednou z nich je senzorická stimulace, např. dotek, vůně, atp. Další jsou věci, které provázely klienta životem, jako např. fotografie, výšivka, staré časopisy, atp., kdy jednotlivé předměty vyvolávají u klienta vzpomínky na minulost a přináší okamžiky poznání a rozpomnění na uplynulý život.
Reminiscenční terapie probíhá v reminiscenčním pokoji, který je vybaven starým nábytkem. Před zahájením skupinové terapie, které se účastní maximálně 3-8 klientů, terapeut připraví téma nebo si klienti vyberou vlastní. Téma vychází ze zážitků účastníků, mělo by být společné pro všechny. Terapeut naslouchá klientům a vede jejich rozhovory. Důležitá je aktivita klientů, že se zapojují, promítají svoje myšlenky a vzpomínky. Předem je domluvena délka i pravidelná frekvence terapie.

Reminiscenční terapii pro naše zařízení zajišťuje:
Psychologická poradna Mgr. Pavel Pinsner
Lidická 1715, 258 01 Vlašim
www.psycholog-pinsner.cz  
tel.: 776 32 60 32