„Spokojený pacient, odborná úroveň personálu a ekonomická stabilita.”

Vedoucí sestra: Zlata Matějovská, DiS.

Sestry zajišťující domácí péči: Jana Kvášová, Jana Čížková, Michaela Tvrdíková, Lucie Zejdová, DiS.

Domácí péči poskytujeme pojištěncům

 • České průmyslové zdravotní pojišťovny
 • Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře,  nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním domácím prostředí a to v okolí Ledče nad Sázavou. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování  utrpení nevyléčitelně nemocného člověka. Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu vlastního sociálního prostředí klienta rozhodne o poskytování domácí péče.Jedná se o zdravotní a pečovatelskou péči poskytovanou všem věkovým kategoriím, to znamená dětem, starým, chronicky nemocným a umírajícim v domácím prostředí, nebo v rodinách svých nejbližších. 

Jaké služby poskytujeme?

 • sledování celkového zdravotního stavu, monitorace fyziologických funkcí (TK, TT, dech, glykémie, P+V tekutin, vyprazdňování atd.), zaznamenávání do dokumentace
 • dohled nad dodržováním dietního a pitného režimu (prevence vzniku dehydratace, edukace o dietě atd.)
 • příprava, podání a dohled nad užitím léků všech forem
 • aplikace injekcí + inzulínu
 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice a další sekrety)
 • podávání enterální výživy (sondou, PEG)
 • podávání parenterální výživy (periferně, do centrálních žilních vstupů, portů)
 • lokální ošetření defektů (převazy po chirurgických zákrocích, péče o chronické rány – dekubity, bércové vředy atd.)
 • péče o pacienta se stomií (vývodem)
 • péče o inkontinentní pacienty (s únikem moči a stolice)
 • provádění ošetřovatelské rehabilitace (cvičení aktivní, pasivní s dopomocí, pasivní, kondiční cvičení, dechové cvičení, nácvik chůze s pomocí kompenzačních pomůcek)
 • péče o imobilní (nepohyblivé) pacienty nebo částečně imobilní
 • péče o pacienty závislých na podpůrných přístrojích
 • zajištění a zapůjčení zdravotních a rehabilitačních pomůcek
 • zajištění obědů

V případě bližších informací ohledně domácí péče kontaktujte vedoucí domácí péče 725 457 705.